Vaata ostukorvi

Broneeringu tingimused:
  •  Lepatriinula Män­gu­maal üri­tus­teks ruumide ren­ti­misel on bro­nee­rin­gu­tasu 30€, mis arves­ta­takse lõpp­sum­mast maha. Ette­maksu palume tasuda hil­je­malt 3 päeva jook­sul pärast aja bro­nee­ri­mist. Bro­nee­ring kin­ni­ta­takse lõp­li­kult peale bro­nee­rin­gu­tasu lae­ku­mist ning kantakse seejärel hiljemalt 1 tööpäeva jooksul broneeringukalendrisse. Bro­nee­rin­gu­tasu mit­te­lae­ku­misel kolme päeva jook­sul vabas­ta­takse eelb­ro­nee­ri­tud aeg uutele soovijatele. Kuid Lepatriinula Mängumaa üritab alati Teiega eelnevalt ühendust saada.
  •  Bro­nee­rin­gu­tasu palume kanda Lepatriinula  OÜ arvel­dus­arvele SEB EE631010011910948228. Sel­gi­tusse mär­kige sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. Triin, 9 a, 11.04, kell  10-13)
  •  NB! Bro­nee­ringutasu ei kuulu broneeringu tühistamisel tagas­tamisele, kuid seda on või­ma­lik kasu­tada käes­oleva või järg­mise aasta jooksul.
  •  Lõpp­summa maks­takse enne üri­tuse toi­mu­mist koha­peal sula­ra­has.
  •  Loo­mu­li­kult võite tasuda üri­tuse eest kogu summa ka ühe­kordse üle­kan­dega. Kui Te olete tasu­nud lõpp­summa vahe­tult enne sün­ni­päe­va­peo toi­mu­mist (nt. paar tundi enne üri­tuse toi­mu­mist) või reede pärast kella 16:00, siis on vaja­lik mak­se­kor­ral­duse väljatrükk.

Sün­ni­päeva aegu saate bro­nee­rida kui aega on näha KALENDRIS, küsi­muste tek­ki­misel võtke meiega ühen­dust e-posti teel: lepatriinulaou@gmail.com  või helis­ta­des 51 89 687.Broneerimiseks vali aeg kalendrist!


Email again: