Lepatriinula Mängumaa ootab lõbusaid pil­ler­kaa­ri­ta­jaid koos emmede– issi­dega sün­ni­päevi ja teisi lõbusaid koos­vii­bi­misi tähistama:
 • Esmas­päev - reede õhtusel ajal kok­ku­lep­pel, ala­tes kl. 18.00
 • Lau­päev - püha­päev ja riik­li­kel püha­del on Lepatriinula Män­gu­maa või­ma­li­kud üüri­ajad kell 10.00 – 12.30/13.00, kell 14.00 – 16.30/17.00 ja kell 18.00 - 20.30/21.00.  
 • Lepatriinula Män­gu­maal on või­ma­lik pidu pidada 2,5h või 3h üri­tu­sena, kuid et saak­sime tagada üri­tuste sujuva toi­mu­mise, siis üri­tuse algus või lõpp aeg võiks ühtida hin­na­kir­jas too­dud kellaaegadega
 • Sün­ni­päe­vaks ette­val­mis­tama ootame 15 min. enne peo algust ja lah­ku­miseks palun arves­tada kuni 15 min. peale bro­nee­ri­tud aja lõppu.

  Lepatriinula Män­gu­maal üri­tus­teks ruumide ren­ti­misel on bro­nee­rin­gu­tasu 30 eurot, mis arves­ta­takse lõpp­sum­mast maha. Ette­maksu palume tasuda hil­je­malt 3 päeva jook­sul pärast aja bro­nee­ri­mist. Bro­nee­ring kin­ni­ta­takse lõp­li­kult peale bro­nee­rin­gu­tasu lae­ku­mist ning kantakse seejärel hiljemalt 1 tööpäeva jooksul broneeringukalendrisse. Bro­nee­rin­gu­tasu mit­te­lae­ku­misel kolme päeva jook­sul vabas­ta­takse eelb­ro­nee­ri­tud aeg uutele soovijatele. Kuid Lepatriinula Mängumaa üritab alati Teiega eelnevalt ühendust saada.


  Bro­nee­rin­gu­tasu palume kanda Lepatriinula  OÜ arvel­dus­ar­vele SEB EE631010011910948228. Sel­gi­tusse mär­kige sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. Triin, 9 a, 11.04, kell  10-13)

  NB! Bro­nee­ringutasu ei tagas­tata, kuid seda on või­ma­lik kasu­tada käes­oleva või järg­mise aasta jooksul.

  Lõpp­summa maks­takse enne üri­tuse toi­mu­mist koha­peal sula­ra­has.

  Loo­mu­li­kult võite tasuda üri­tuse eest kogu summa ka ühe­kordse üle­kan­dega. Kui Te olete tasu­nud lõpp­summa vahe­tult enne sün­ni­päe­va­peo toi­mu­mist (nt. paar tundi enne üri­tuse toi­mu­mist) või reede pärast kella 16:00, siis on vaja­lik mak­se­kor­ral­duse väljatrükk.

  Sün­ni­päeva aegu saate bro­nee­rida kui valite ülevalt KALENDER, küsi­muste tek­ki­misel võtke meiega ühen­dust e-posti teel: lepatriinulaou@gmail.com  või helis­ta­des 52 20 546.